Zápis do prvního ročníku

Povinná školní docházka ve školní roce 2022/2023 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2016 a dovrší tedy šesti let věku a děti, kterým byl v roce 2021 povolen odklad povinné školní docházky.
Zápis dítěte k povinné školní docházce ve školním roce 2022/2023 proběhne v souladu s platnou legislativou ve dnech 7. 4.8. 4. 2022.

Organizační pokyny:
1. Vydávání žádostí

  • dne 24. 3. 2022 na předzápisové schůzce v ZŠ Bakov n. J.
  • možnost stažení žádosti z webu školy

2. Sběr vyplněných žádostí

  • dne 24. 3. 2022 na předzápisové schůzce
  • 24. 3. - 31. 3. 2022 těmito způsoby: 
                   - datovou schránkou /vrfmji5/
                   - poštou
                   - osobně - pondělí a středa (8:00-12:00) nebo po domluvě v sekretariátě školy

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu od 1. 4. do 30. 4. 2022 o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Žádost o odklad povinné školní docházky je k dispozici na webu nebo v sekretariátě školy.

3. Vyhodnocování žádostí
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají zákonní zástupci možnost využít svého procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 4. 5. 2022 v sekretariátě školy od 7 do 15 hodin.
Sdělení o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce bude zveřejněno dne 6. 5. 2022 na webu a úřední desce školy pod registračním číslem žádosti.
Registrační číslo žádosti bude sděleno žadateli během správního řízení.

Kritéria pro přijetí:
1. přednostně děti s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu školy /Bakov n. J., Nová Ves, Bítouchov/
2. děti s trvalým pobytem mimo školský spádový obvod školy do naplnění kapacity 1.tříd, která činí celkem 72 žáků

V Bakově nad Jizerou dne 11. 03. 2022.

MgA. Libor Doležal, ředitel školy

Přílohy