Žádosti či stížnosti

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE

Postup:
- žádost se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně
- ústní žádost lze vyřídit ústně, pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, bude vyzván k podání žádosti písemné
- není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, informaci lze poskytnout i nahlédnutím do spisu nebo na jiných médiích
- žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o jejím zveřejnění (nejpozději do 7 dnů od podání žádosti)
- pokud není ze žádosti zřejmé, že směřuje vůči škole a kdo ji podal, je žádost odložena

 

- pokud je žádost formulována nesrozumitelně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů vyzván, aby žádost upřesnil, neučiní-li do 30 dnů, je žádost odmítnuta
- pokud je požadovaná informace mimo působnost školy, je odložena s oznámením důvodu žadateli (škola nemá povinnost postoupit žádost jiné instituci)
- požadovanou informaci poskytne ředitel školy nebo jeho zástupce žadateli nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti
- pokud škola odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli požadované informace, doručí o tom žadateli ve lhůtě 30 dnů správní rozhodnutí, obsahující mimo jiné i poučení o možnosti odvolání

Přílohy