Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Blanka Černá

Místnost:
třída 3.B na 1. stupni ZŠ

Konzultační hodiny pro rodiče:
čtvrtek  9:00 – 9:30
čtvrtek  14:00 – 15:00, dále dle předchozí domluvy

Konzultační hodiny pro žáky a vyučující:
kdykoliv dle domluvy

Email
cerna@zsbakovnj.cz

Telefonní číslo: 
+420 704 685 788

Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s metodikem prevence a speciálním pedagogem.

Výchovný poradce spolu s ostatními pedagogy sleduje žáky s výukovými a výchovnými problémy. Iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost. Dle svých možností připravuje výchovné programy zaměřené na nápravu chování těchto žáků. Poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích. Navrhuje řešení konfliktních situací a spolupracuje s dalšími institucemi.

Speciální pedagog

Bc. Veronika Šálková

Místnost:
budova 2. stupně - přízemí, kabinet vých. poradenství

Konzultační hodiny pro rodiče:
pondělí 11:40 – 13:10
středa 7:40 – 8:40, dále dle individuální domluvy

Konzultační hodiny pro vyučující a žáky:
kdykoliv dle domluvy

Email: 
salkova@zsbakovnj.cz 

Telefonní číslo:
+420 777 165 247

Školní speciální pedagog působí na škole jako poskytovatel  poradenských služeb spolu se školním metodikem prevencevýchovným poradcem, případně školním psychologem.

Školní speciální pedagog vytváří systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi a vytváří strategii pro prevenci výukových obtíží a provádí případnou reedukaci dle individuálních potřeb dítěte. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.

Poskytování poradenských služeb na školách je zapracováno do vyhlášky 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a následně v její novele - Vyhláška č. 116. Řídí se však i řadou dalších zákonů a vyhlášek.

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Školní speciální pedagog na školy provádí:

1. Depistážní činnosti 

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.   

2. Diagnostické a intervenční činnosti

   A) Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

   B) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

   C) Realizaci intervenčních činností 

 • provádění krátkodobé i dlouhodobé individuální případně skupinové práce se žákem
 • spolupráce na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy),
 • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,
 • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),
 • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,
 • participace na kariérovém poradenství-volba vzdělávací cesty žáka
 • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť

3. Metodické a koordinační činnosti

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky
 • Metodické činnosti pro pedagogy školy-specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky
 • Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.
 • Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, administrativa.

Metodik prevence

Mgr. Ivana Lustyková Dočekalová

Místnost:  
třída 2.A na 1. stupni ZŠ

Konzultační hodiny pro rodiče:
čtvrtek:  12.30 - 13.30, dále dle předchozí domluvy

Konzultační hodiny pro žáky a vyučující: 
kdykoliv dle domluvy

Email:
lustykova@zsbakovnj.cz

Telefonní číslo: 
+420 731 561 544

Primární prevence rizikového chování u žáků ve školách a školských zařízeních se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik a projevů rizikového chování žáků. Základním principem primární prevence rizikového chování by měla být hlavně výchova žáků k tomu, aby dokázali předcházet rizikům, dokázali se chovat tak, aby nepoškozovali zdraví své, ale i zdraví ostatních a minimalizovali rizikové projevy chování. V neposlední řadě by primární prevence měla směřovat i k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti.

Metodik prevence podporuje vzdělávání a sociální začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami. Vytváří včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, zajišťuje předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace a taktéž průběžně vyhodnocuje účinnost preventivních programů uskutečňovaných školou. Zároveň se svým působením spolupodílí na vytváření příznivého klimatu třídy i školy.

Doporučení a pokyny MŠMT - viz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny

Přílohy