Vnitřní řád školní jídelny

1. Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí dle požadavků vyhlášky č. 107/2005Sb. O školním stravování, Školským zákonem č. 561/2004 Sb. Zákonem č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.602/2006 Sb. o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

2. Provozní doba ŠJ

6,30 – 15,00 hod.

a) Výdej obědů ve školní jídelně pro školní stravování: od 11,30 do 12,00 hodin od 12,30 do 13,00 hodin od 13,30 do 14,00 hodin.

b) Výdej obědů pro cizí strávníky: od 11,00 - 11,30 hodin (nemocné strávníky - první den nemoci)

c) Výdej obědů pro školní rok 2021/2022 se řídí dle manuálu MŠMT - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid - 19

3. Výše stravného

a) Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování – novelizované od 1. 9. 2021 – Příloha č.1 – finanční limity na nákup potravin. Cena oběda od 1. 9. 2021: 

7- 10 let 26,-- Kč

11- 14 let 28,-- Kč

15 a více let 29,-- Kč

b) Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku příslušné skupiny.

c) Cena oběda se stanovuje s ohledem na úpravu cen surovin a energie, může tedy docházet v průběhu školního roku k její změně. Na změnu ceny bude strávník vždy předem upozorněn.

4. Způsoby úhrady stravného

a) Stravné se platí zálohově dopředu a je sráženo k 20. dni v měsíci. První platba stravného na nový školní rok probíhá již v srpnu. V každé další záloze jsou odhlášené obědy odečteny. Všechny obědy automaticky nabíhají. Prázdniny a ředitelská volna jsou automaticky odhlášeny.

b) Vyúčtování stravného je prováděno vždy na konci školního roku a to v červenci.

c) Pro platbu stravného je nutné zařídit souhlas k inkasu na účet uvedený na přihlášce ke stravování.

5. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů

5.1. Žáci mají právo

a) na stravování ve školní jídelně (přihláška ke stravování na stránkách školy nebo u vedoucí ŠJ)

b) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí

c) na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před tělesným i duševním násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a návykovými látkami.

d) vznést připomínky či návrhy ke stravování prostřednictvím třídních samospráv, třídních učitelů nebo zákonných zástupců

5.2. Žáci jsou povinni

a) plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy v souladu s právními předpisy ŠJ a školním řádem

b) dodržovat vnitřní řád, školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

c) prokázat se při výdeji stravy kartou nebo čipem. V případě, že strávník čip zapomene, musí to nahlásit paní kuchařce u výdeje. Při ztrátě čipu nebo karty je nutné zakoupit nové. Tato karta slouží k přihlašování a odhlašování obědů.

d) umožnit plynulý chod výdeje obědů včetně včasného odchodu z jídelny. Odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu.

e) zamezovat plýtvání s potravinami.

f) chovat se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví své, spolužáků a jiných osob. Neubližují ostatním. Případné škody jsou povinni jejich zákonní zástupci uhradit či odstranit.

 

5.2. Zákonní zástupci žáků mají právo

a) vznést připomínky či návrhy k práci školní jídelny prostřednictvím vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy.

b) odebrat si stravu za první den neplánované žákovy nepřítomnosti ve škole

5.3. Zákonní zástupci žáků jsou povinni

a) řádně vyplnit přihlášku ke stravování, zakoupit kartu

b) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ohled ze zdravotního hlediska

c) včas uhradit náklady na školní stravování

d) dodržovat termíny odhlašování obědů.(na následující den vždy do 13,30 hod.)

e) odhlásit stravování žáka od druhého dne nepřítomnosti žáka ve škole

5.4. Pravidla vzájemných vztahů ve školní jídelně

a) Žáci, zaměstnanci školy i zákonní zástupci žáků se k sobě navzájem chovají slušně a ohleduplně.

b) Žáci prokazují patřičnou úctu pedagogickým i ostatním zaměstnancům školy, zdraví je při setkání, stejně jako ostatní dospělé strávníky školy. Jakékoliv hrubé slovní a fyzické útoky vůči pracovníkům školy budou vždy považovány za závažné porušení Vnitřního řádu ŠJ (i školního řádu).

c) Dohled ve školní jídelně vydává žákům pokyny, které souvisí s plněním Vnitřního řádu ŠJ a se zajištěním bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření ( rozvrh dohledů je vyvěšen ve školní jídelně).

6. Organizace výdeje

a) Žáci přicházejí do školní jídelny v doprovodu vyučujícího poslední hodiny dopoledního vyučování. Odkládají si tašky v šatnách. Do prostoru školní jídelny vstupují dle pokynů vyučujícího nebo pedagogického dohledu ve školní jídelně.

b) Žáci dbají pokynů pedagogického dohledu a pracovníků školní kuchyně.

c) Žáci se po příchodu do ŠJ řadí dle pořadí příchodu do školní jídelny.

d) Strávník si po vstupu do jídelny vezme tác, příbor, ve snímači označí kartu. Odebere si postupně hlavní jídlo, polévku, zeleninový salát, ovoce či kompot a skleničku na pití. Po konzumaci oběda odloží tác s použitým nádobím na pás a odejde z jídelny.

e) Strávníci dodržují školní řád, vnitřní řád ŠJ a hygienická pravidla. Dbají na čistotu stravovacích prostor a udržování kulturního prostředí ŠJ. Strávníci šetří zařízení jídelny, šetrně zacházejí s příbory a nádobím. Dojde-li ke znečištění stolu, podlahy apod., vyžádá si strávník úklidové pomůcky a znečištění odstraní. Nemůže-li situaci zvládnout, požádá o pomoc pedagogický dohled.

f) Strávníci – zaměstnanci odebírají stravu pouze v den pracovní směny. Pokud zaměstnanec odpracuje na pracovišti 3 hodiny, má nárok na dotovaný oběd v závodním stravování. Pokud je poté vyslán na pracovní cestu trvající déle než 5 hodin, má nárok i na stravné.

g) Z jídelny strávník vynáší pouze kusové ovoce nebo müsli tyčinku, které může ihned odložit v šatně do tašky.

h) Z jídelny je zakázáno vynášet nádobí všeho druhu.

7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilím

7.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

a) Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví ostatních.

b) Žáci jsou povinni řídit se řádem ŠJ, pokyny pedagogických pracovníků o ostatních pracovníků školy.

c) Do prostoru školní jídelny nemají přístup osoby, které se nestravují nebo si neodebírají stravu do jídlonosičů.

d) Bezpečnost zajišťuje pedagogický dohled (rozpis vyvěšen v prostorách školní jídelny).

 

7.2. Postup pro informování o úrazu

a) Žák okamžitě hlásí každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně pedagogickému dohledu či jinému pracovníkovi školy.

b) Každý pracovník školy, který je informován o úrazu žáka, je povinen zajistit první pomoc a neprodleně to oznámit zákonnému zástupci žáka a vedení školy.

7.3. Prevence sociálně-patologických jevů a řešení šikany ve škole:

a) Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy.

b) Každý pedagogický pracovník důsledně řeší ve spolupráci s výchovnou poradkyní a metodikem prevence a oznamuje vedení školy jakékoli náznaky projevu násilí, šikany, kyberšikany, rasismu a užívání návykových látek, při řešení šikany (kyberšikany) se vychází z aktuálního metodického pokynu MŠMT

8. Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny

a) Žák má právo užívat zařízení školní jídelny.

b) Žák udržuje v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školní jídelny, dbá na čistotu.

c) Za škodu na majetku ŠJ způsobenou úmyslně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada od zákonného zástupce žáka.

d) Zjištění poškození majetku ŠJ žáci neprodleně hlásí pedagogickému dohledu.

Dietní stravování není poskytováno.

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně, v školní družině, ve třídách na I.stupni a na II.stupni na nástěnce na chodbě. Jídelní lístek je sestavován v souladu s dodržováním zásad zdravého stravování s ohledem na plnění výživových hodnot.
Jídelní lístek je také zveřejněn na webových stránkách školy: www.zs.bakovnj.cz/jidelna/jidelnicek/

Adresa: Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278 294 01 Bakov nad Jizerou

Telefon: +420 704 685 790

E-mail: zdanska@zsbakovnj.cz

IČ: 709 94 994

Vedoucí ŠJ: Žďánská Radka

Hlavní kuchařka: Hazdrová Irena

Příloha: Kategorie pro školní rok 2021/2022

 

Zpracoval : Žďánská Radka, vedoucí školní jídelny

Schválil : MgA. Libor Doležal, ředitel školy

 

Přílohy