O družině

INFORMACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY
 
Telefon: +420 704 685 786
 
Sekretariát: +420 731 561 544   
 
Školní družina zajišťuje naplňování volného času žáků 1. – 3. tříd. Oddělení ŠD se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků (novela vyhlášky 74/2005 Sb.) Nedojde-li k naplnění kapacity, přijímají se zájemci ze čtvrtých a pátých tříd s přihlédnutím na dojíždějící žáky, zaměstnanost rodičů atd.
 
Školní družina pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu.
Provoz školní družiny se řídí Vnitřním řádem školní družiny. 
Dokumenty jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy, ve školní družině na sekretariátě ZŠ.
 
Školní družina má 4 oddělení. 
 
1. oddělení – Lenka Drahoňovská
2. oddělení – Pavla Pelechová
3. oddělení – Marcela Vávrová – vedoucí vychovatelka
4. oddělení – Bc. Markéta Tesaříková
 
 • jednotlivá oddělení využívají učebny na budově ZŠ 
 • ranní a odpolední ŠD probíhá na vile ŠD (ulici Palackého č.p. 311).
 • ŠD také využívá školní zahradu, školní hřiště, tělocvičnu, sokolovnu, jiné učebny na ZŠ.
 • V případě příznivého počasí jsou žáci ŠD na zahradě nebo vycházce 
 
Provoz ŠD: 6:00-7:20 / 11:30 - 16:00   
 
 
Školné ŠD se řídí Organizačním řádem ŠD, část - poplatky ve školní družině. Školné na celý školní rok činí 1500,- kč a platí se ve dvou splátkách.
 
Termíny plateb:
 • 1. pololetí nejpozději do 20.8. 2022 - 600,- Kč
 • 2. pololetí nejpozději do 20.1. 2023 - 900,- Kč 
Pokud děti navštěvují pouze ranní školní družinu, platba činí 500,- Kč na školní rok a platí se po pololetí.
 • 1. pololetí - 200,- kč
 • 2. pololetí - 300,- kč

Patba na bankovní účet:
123-1170920277/0100

Variabilní symbol: 01
Specifický symbol: rodné číslo dítěte před lomítkem
Zpráva pro příjemce: ŠD a jméno dítěte
 
Na kroužky ani z kroužků vychovatelky žáky nepřevádí. Po zájmové činnosti se žáci mohou vracet zpět do ŠD. Pokud dítě bude docházet do zájmových činností samo, nutné zapsat do přihlášky o zájmovém vzdělávání. Odpovědnost vychovatelky za žáka začíná příchodem žáka do ŠD.                   
 
Odchody žáků ze ŠD     
 • 12:00 - 13:00  - po obědě (dle rozvrhů jednotlivých tříd)
 • 13:00 – 14:30 - pravidelná zájmová činnost - děti se vydávají jen v mimořádných případech
 • 14:30 – 16:00 - dle přihlášky k zájmovému vzdělávání
 
Vyzvedávání žáků           
 • odchází sám  (čas je uvedený na přihlášce k zájmovému vzdělávání)
 • v doprovodu zákonných zástupců 
 • nezletilý sourozenec musí mít vyplněný formulář - Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte ze ŠD jinou osobou.    
 • osoby, které jsou uvedeny na přihlášce k zájmovému vzdělávání a které nejsou zákonnými zástupci, musí mít též vyplněné zmocnění - formulář
 • pokud má dítě odejít sámo ze ŠD dříve než je uvedeno na přihlášce k zájmovému vzdělávání, musí mít písemnou omluvenku s podpisem zákonného zástupce – nelze dítě pustit na základě SMS nebo telefonické žádosti   
                                                                                                                                                                   
 
 
Vybavení žáka do ŠD - sportovní oblečení na zahradu, přezůvky, pokrývka hlavy
 
Zápis do ŠD pro školní rok 2022/2023
  - budoucí první ročník – zápis bude proveden u zápisu do 1.tříd v budově ZŠ
  - ostatní ročníky – v měsíci červnu 2022
 
Školní družina :
• Nabízí žákům vyžití v různých činnostech:
 - výtvarných
 - pracovních
 - sportovních
 - hudebních
 - společenskovědních
• Organizuje:
 - besedy se zajímavými lidmi (městskou policií, hasiči, zdravotníky….)
 - návštěvy městské knihovny a muzea
 - vystoupení kouzelníka
 - podzimní, vánoční a velikonoční dílničky
 - družinový karneval
 - sportovní olympiádu a sportovní klání
 - o zajímavé soutěže – recitace, zpívání, deskové hry
 - výtvarné soutěže
 - vystoupení v DPS 
 - besídky

Přílohy