Sdělení ředitele

11. 06. 2021

Vážení žáci a rodiče,

koncem května jsem vás informoval o událostech, které se negativně podepsaly na klimatu školy a po kterých nám zůstaly škody na majetku. Na tuto situaci jsem zareagoval rozhodnutím o dočasných opatřeních, které nám umožnily efektivně zklidnit situaci a získat dostatečně velký vliv na chování každého jednotlivého žáka. Dovoluji si vás informovat, že s účinností od 14. 6. 2021 se tato opatření ruší.

Kroky opírající se o tzv. kolektivní vinu splnily svůj účel. Přesto jsme si vědomi, že tento způsob nakládání s mocí je hraniční. Vážíme si toho, že jste tato dočasná omezení respektovali. V mezičase byli ztotožněni pachatelé všech činů, které byly v rozporu s ustanoveními Školního řádu. Žákům byla uložena výchovná opatření a jejich zákonným zástupcům byla zaslána výzva k úhradě způsobené škody.

Tímto aktem naše snaha o zdravé a bezpečné školní prostředí, ve kterém jsou akcentovány hodnoty jako důvěra, sdílení a vzájemný respekt nekončí. Do výchovně vzdělávacího procesu implementujeme další systémová opatření, které budou cílit na podporu a pomoc žákům ve složitých životních situací a na prevenci rizikového chování. Jejich cílem bude zejména včasné detekování hrozeb vyplývajících z vysoké koncentrace lidských osudů, které se prolínají na půdě naší školy.

V souvislosti s aktuálními protiepidemickými pravidly /nošení roušek ve společných prostorách/, by bylo dodržování našich zákazových opatření vlastně smysluplné, ale to již necháme na uvážení každého z vás.

Děkuji vám za vstřícnost a pochopení. Nebylo jednoduché přijmout pocit jisté nespravedlnosti a možná i křivdy. Věřím, že události uplynulých týdnů byly důležitým, pozitivním impulsem i poselstvím do další existence školy.

MgA. Libor Doležal, ředitel školy