O družině

INFORMACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY
 
Telefon: +420 704 685 786
 
Sekretariát: +420 731 561 544   
 
Školní družina zajišťuje naplňování volného času žáků 1. – 3. tříd. Oddělení ŠD se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků (novela vyhlášky 74/2005 Sb.) Nedojde-li k naplnění kapacity, přijímají se zájemci ze čtvrtých a pátých tříd s přihlédnutím na dojíždějící žáky, zaměstnanost rodičů atd.
 
Školní družina pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu.
Provoz školní družiny se řídí Vnitřním řádem školní družiny. 
Dokumenty jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy, ve školní družině na sekretariátě ZŠ.
 
Školní družina má 4 oddělení. 
 
1. oddělení – Lenka Drahoňovská
2. oddělení – Pavla Pelechová
3. oddělení – Marcela Vávrová – vedoucí vychovatelka
4. oddělení – Markéta Tesaříková
 
 • jednotlivá oddělení využívají učebny na budově ZŠ 
 • ranní a odpolední ŠD probíhá na vile ŠD (ulici Palackého č.p. 311).
 • ŠD také využívá školní zahradu, školní hřiště, tělocvičnu, sokolovnu, jiné učebny na ZŠ.
 • V případě příznivého počasí jsou žáci ŠD na zahradě nebo vycházce 
 
Provoz ŠD: 6:00-7:50 / 11:30 - 16:00   
 
 
Školné ŠD se řídí Organizačním řádem ŠD, část - poplatky ve školní družině. Školné na celý školní rok činí 1500,- kč a platí se po pololetí.
 
Termíny plateb:
 • 1. pololetí nejpozději do 20.8. 2021 - 600,- Kč
 • 2. pololetí nejpozději do 20.12. 2021 - 900,- Kč 
Pokud děti navštěvují pouze ranní školní družinu, platba činí 500,- Kč na školní rok a platí se po pololetí.
 • 1. pololetí - 200,- kč
 • 2. pololetí - 300,- kč

Patba na bankovní účet:
123-1170920277/0100

Variabilní symbol: 01
Specifický symbol: rodné číslo dítěte před lomítkem
Zpráva pro příjemce: ŠD a jméno dítěte
 
Na kroužky ani z kroužků vychovatelky žáky nepřevádí. Po zájmové činnosti se žáci mohou vracet zpět do ŠD. Pokud dítě bude docházet do zájmových činností samo, nutné zapsat do zápisního lístku. Odpovědnost vychovatelky za žáka začíná příchodem žáka do ŠD.                   
 
Odchody žáků ze ŠD     
 • 12:00 - 13:00 dle rozvrhů jednotlivých tříd
 • 13:00 – 14:30 - pravidelná zájmová činnost - děti se vydávají jen v mimořádných případech
 • 14:30 – 16:00 - dle zápisního lístku
 
Vyzvedávání žáků           
 • odchází sám  (čas je uvedený v zápisním lístku)
 • v doprovodu zákonných zástupců 
 • nezletilý sourozenec musí mít vyplněný formulář - Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte ze ŠD jinou osobou.    
 • osoby, které jsou uvedeny na zápisním lístku a které nejsou zákonnými zástupci, musí mít též vyplněné zmocnění - formulář
 • pokud má žák odejít sám ze ŠD dříve než je uvedeno na zápisním lístku, musí mít písemnou omluvenku s podpisem zákonného zástupce – nelze dítě pustit na základě SMS nebo telefonické žádosti   
                                                                                                                                                                   
 
 
Vybavení žáka do ŠD - sportovní oblečení na zahradu, přezůvky, pokrývka hlavy
 
Zápis do ŠD pro školní rok 2022/2023
  - budoucí první ročník – zápis bude proveden u zápisu do 1.tříd v budově ZŠ
  - ostatní ročníky – v měsíci červnu 2022
 
Školní družina :
• Nabízí žákům vyžití v různých činnostech:
 - výtvarných
 - pracovních
 - sportovních
 - hudebních
 - společenskovědních
• Organizuje:
 - besedy se zajímavými lidmi (městskou policií, hasiči, zdravotníky….)
 - návštěvy městské knihovny a muzea
 - vystoupení kouzelníka
 - podzimní, vánoční a velikonoční dílničky
 - družinový karneval
 - sportovní olympiádu a sportovní klání
 - o zajímavé soutěže – recitace, zpívání, deskové hry
 - výtvarné soutěže
 - vystoupení v DPS 
 - besídky

Přílohy